قاسم خاکسار – مجاهدین، سرنوشت ۳۶۲۵ نفر درعراق و نقش ما

مجاهدین، سرنوشت ۳۶۲۵  نفر درعراق و نقش ما (یک گزارش و طرح موضوع)

قاسم خاکسار -کشتار ۶۷، ایدئولوژی اسلامی، سرکوب مخالفان سیاسی

کشتار ۶۷، ایدئولوژی اسلامی، سرکوب مخالفان سیاسی قاسم خاکسار ۹/۹/۱۳۹۲ تحلیل چرایی کشتارسال شصت وهفت در زندان های جمهوری اسلامی و در نگاهی وسیعتر، درک‌ آنچه که بر مخالفین رژیم و به ویژه بر زندانیان سیاسی آن گذشت و میگذرد، بدون تحلیل ماهیت ویژه پدیده ای به نام حکومت اسلامی امکان پذیر نخواهد بود. در

قاسم خاکسارامروز در ترکیه ، استانبول، میدان تکسیم چه گذشت؟

  http://www.youtube.com/watch?v=AKyShkwDRPM http://www.youtube.com/watch?v=GEULgAxreGc http://www.youtube.com/watch?v=Dh0832ytjTY

نامه سه زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در گرامیداشت ۱۶ آذر برگرفته از سایت اخبار روز

  نامه سه زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در گرامیداشت ۱۶ آذر برگرفته از سایت اخبار روز ۱۶ آذر یاد آور پیکار خونین دانشجویان علیه استبداد و استعمار، گرامی باد جنبش دانشجویی ایران به عنوان جنبشی مستقل و آوانگارد نقش بسزایی در طرح کردن و پیگیری مطالبات تاریخی مردم ایران داشته است. مهم‌ترین نقشی که […]HOME