کارگران ضد سرمایه‌داری-اشتغال‌زایی با نرخ استثمار ۳۶۰۰%

اشتغال‌زایی با نرخ استثمار ۳۶۰۰%

فعالین جنبش لغو کار مزدی -دو اعتصاب غذا، وقتی که کارگران در صف دشمن می جنگند

دو اعتصاب غذا، وقتی که کارگران در صف دشمن می جنگند

فعالین جنبش لغو کار مزدی – تراب حق شناس، مبارز استوار راه رهائی انسان در گذشت!

                          تراب حق شناس، مبارز استوار راه رهائی انسان در گذشت!

فعالین جنبش لغو کار مزدی -حمام خون کارگران کرد در ترکیه و سکوت مرگبار کارگران دنیا

حمام خون کارگران کرد در ترکیه و سکوت مرگبار کارگران دنیا پسرفت بسیار رعب انگیزی است. ۸۶ سال پیش، در تاریکی زار بربریت فئودالی، در نقطه ای از دنیا که شیوه تولید سرمایه داری فازهای نخست انکشاف خود را طی می کرد، در خوزستان ایران، در پهنه کارزار پرتلاطم ۱۱۰۰۰ کارگر نفتگر علیه صاحبان سرمایه […]

فعالین جنبش لغو کار مزدی -کشتارساکنان لیبرتی توسط جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم

کشتارساکنان لیبرتی توسط جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم کشمکش میان «سازمان مجاهدین خلق» و دولت درنده جمهوری اسلامی کشمکشی در درون طبقه بورژوازی و جزء لایتجزائی از مشاجرات

فعالین جنبش لغو کار مزدی -قتل شاهرح زمانی در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی سرمایه

قتل شاهرح زمانی در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی سرمایه شاهرخ زمانی کارگر مبارز نقاش و فعال جنبش سندیکائی در سیاهچال های مرگزای دولت اسلامی بورژوازی جان داد. گفتگو در باره اینکه

فعالین جنبش لغو کار مزدی -پرولتاریا، مردگان گرسنگی و زندگان مدفون

پرولتاریا، مردگان گرسنگی و زندگان مدفون حدود ۳۰۰ سال پیش بود که شیوه تولید سرمایه داری در گوشه ای از پیش پرده های ظهور خود، بردگی بی چون و چرا و آشکار دنیای نو (

فعالین جنبش لغو کار مزدی – اول ماه مه با کدام بیرق؟

اول ماه مه با کدام بیرق؟ «نصف ثروت جهان در دست یک صدم جمعیت ساکنان زمین است، دارائی یک درصد از سرمایه داران دنیا بالغ بر ۱۱۰ تریلیون دلار است. این رقم ۴۸ درصد تمامی ثروت موجود در جهان و چند ده برابر کل دار و ندار کارگران دنیاست. ثروت ۸۵ سرمایه

فعالین جنبش لغو کار مزدی – بیست کارگر در بلوچستان طعمه رگبار شدند

بیست کارگر در بلوچستان طعمه رگبار شدند طبقه ای که قرار است تاریخ را از وجود استثمار و طبقات و دولت و هر نوع حکومت شوندگی پاک سازد و بساط فقر و گرسنگی و آوارگی و ستم و خرید و فروش نیروی کار و هر نوع نیازمندی را در هر نقطه دنیا جمع کند، طبقه […]

فعالین جنبش لغو کار مزدی – چرا مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد شکست خورد؟

چرا مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد شکست خورد؟ «شورای عالی کار» دولت سرمایه داری ایران به روال معمول میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی را اعلام کرد. معنی متعارف مزد در نظام بردگی مزدی درصد بسیار نامحسوس، ناپیدا و کاملاً خفت باری از محصول کار توده های کارگرHOME