فرید کلامی مذاکرات صلح بین ترکیه و حزب کارگران کردستان پ ک ک

مذاکرات صلح بین ترکیه و حزب کارگران کردستان پ ک ک مدتی است که مسئله مذاکره بین پ ک ک و دولت ترکیه در جریان است. اغلب خبرگزاریهای معتبر جهان از زاویه ای به بحث و برسی این رویداد پرداخته اند.از یک طرف بسیاری از کشورهای غربی از این اقدام به عنوان حرکتی مثبت یاد […]

فرید کلامی (فواد ابیدردر دفاع ازمبارزات ۷۰۰زندانی سیاسی کورد ترکیه

در دفاع ازمبارزات ۷۰۰زندانی سیاسی کورد ترکیه سکوت همه جا را فرا گرفته بود.نگرانی ،از یک طرف نگرانی خانواده های زندانیان ،نگرانی پدران و مادران پیر ، که فرزندانشان در بند بود.نگرانی دختر کوچلو که می پرسید:بابا کی میاد به خانه؟ از طرف دیگر نگرانی و هماهنگی زندانیان در گرفتن یک تصمیم مهم بحثها رد […]



HOME