فرشید شکری- گفتگو با رفیق فرید پرتوی نقش و جایگاه منفی تشکلهای زرد در جنبش کارگری (و بخش دوم بخش اول)

فرشید شکری- گفتگو با رفیق فرید پرتوی نقش و جایگاه منفی تشکلهای زرد در جنبش کارگری (و بخش دوم بخش اول) گفتگوی فرشید شکری با رفیق فرید پرتوی در رابطه با :نقش و جایگاه منفی تشکلهای زرد در جنبش کارگری (بخش اول) https://www.youtube.com/watch?v=7UH7iHwYWfY     گفتگوی فرشید شکری با فرید پرتویی در رابطه با :نقش […]

گفتگو فرید پرتوی – روز جھانی کارگر، روز اعلام کیفرخواست علیه نظام سرمایه داری!

روز جھانی کارگر، روز اعلام کیفرخواست علیه نظام سرمایه داری! گفتگوی نشریه کمونیست ماھانه با فرید پرتوی کمونیست ماھانه: با توجه به تحولات سیاسی منطقه و ایران، تحمیل حداقل دستمزد بردگی شواریعالی کار به طبقه کارگر ایران، ، پراکندگی صفوف طبقه و مبارزه انها، نبود تشکلھای توده ای و مستقل کارگری ،ھیاھوی ھسته ای و […]HOME