فریده ثابتی: “بروشور آموزشی در باره یونان و بحران یورو”

فریده ثابتی: “بروشور آموزشی در باره یونان و بحران یورو” بحران یونان بخش دوم: ” نجات یورو” در سه گام اقدامات اتخاذ شده، برای حل مشکلات یونان، در سال های ۲۰۱۰/۲۰۱۱ ، شرایط را بهبود نبخشیدند. به دنبال برنامه های شدید ریاضتی،

فریده ثابتی – نگاهی به بودجه سال ۹۴

نگاهی به بودجه سال ۹۴ روحانی دومین بودجه ی دولت خود را در ماه آذر با تاکید بر این مساله که در سال گذشته اولویت بر کاهش تورم و برگرداندن ثبات اقتصادی بود به مجلس ارائه کرد و بر رسیدن تورم در سال جدید به ۲۰% و سهم صادرات غیرنفتی در بودجه از ۴۰% سال […]HOME