مصاحبه در باره کنفرانس پراگ و آلترناتیو سازیهای امپریالیستی! / گفتگوى پیام فدایى با فریبرز سنجرى

در باره کنفرانس پراگ و آلترناتیو سازیهای امپریالیستی! / گفتگوى پیام فدایى با فریبرز سنجرى مصاحبه     به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره  ۱۶۲ ، آذر ماه ۱۳۹۱   توضیح : بدنبال کنفرانس پراگ و در ارتباط با تلاشهای اخیر قدرتهای امپریالیستی برای پیشبرد پروژه های آلترناتیو سازی […]HOME