فرشید شکری- اوجگیری اعتراضات و اعتصابات کارگری

 اوجگیری اعتراضات و اعتصابات کارگری فرشید شکری

فرشید شکری-درگذشت لنین، رهبر پرولتاریای جهان

درگذشت لنین، رهبر پرولتاریای جهان فرشید شکری

 فرشید شکری-ملاحظاتی درباره ی “تدافعی” پنداشتن مبارزات کارگری

ملاحظاتی درباره ی “تدافعی” پنداشتن مبارزات کارگری  فرشید شکری

فرشید شکری- دولت، دیکتاتوری طبقه ی حاکم

 دولت، دیکتاتوری طبقه ی حاکم

فرشید شکری -به کدام سو؟

به کدام سو؟ فرشید شکری

فرشید شکری-   نکاتی در ضرورت تحزب یابی کمونیستی طبقه ی کارگر

   نکاتی در ضرورت تحزب یابی کمونیستی طبقه ی کارگر فرشید شکری

فرشید شکری-سخنی به بهانه ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر

سخنی به بهانه ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرشید شکری

فرشید شکری-بمناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

بمناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن فرشید شکری

فرشید شکری- بحثی پیرامون دستمزد

بحثی پیرامون دستمزد فرشید شکری

فریدون ناظری – فرشید شکری-خطوطی از سبک کار محفلی در احزاب کمونیست

خطوطی از سبک کار محفلی در احزاب کمونیست فریدون ناظری – فرشید شکری مقدمه:HOME