فرشید شکری-سخنی به بهانه ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر

سخنی به بهانه ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرشید شکری

فرشید شکری-بمناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

بمناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن فرشید شکری

فرشید شکری- بحثی پیرامون دستمزد

بحثی پیرامون دستمزد فرشید شکری

فریدون ناظری – فرشید شکری-خطوطی از سبک کار محفلی در احزاب کمونیست

خطوطی از سبک کار محفلی در احزاب کمونیست فریدون ناظری – فرشید شکری مقدمه:

فرشید شکری -پرتوانتر باد اعتصابات کارگری

پرتوانتر باد اعتصابات کارگری فرشید شکری

فرشید شکری-مارکسیسم راهنمای تغییر در وضع موجود

مارکسیسم راهنمای تغییر در وضع موجود فرشید شکری

فرشید شکری-افزایش هر روزه ی قیمت مایحتاج عمومی

افزایش هر روزه ی قیمت مایحتاج عمومی فرشید شکری

فرشید شکری – زنده باد اول ماه مه، روز اعلام اتحاد و همبستگی کارگران جهان

زنده باد اول ماه مه، روز اعلام اتحاد و همبستگی کارگران جهان برگرفته از نشریه ی جهان امروز، شماره ی ۳۵۱ فرشید شکری

فرشید شکری -علیه اخراج و بیکارسازی متحد شویم

علیه اخراج و بیکارسازی متحد شویم فرشید شکری

فرشید شکری -خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن

خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن فرشید شکریHOME