فرزین امیدوارافق سیاسی آینده پس از اول مه

افق سیاسی آینده پس از اول مه فرزین امیدوار جامعه ایران شاهد برگزاری مراسم های باشکوه در اول مه سال ٩٢ بود . در این رابطه اخبار مندرج در نشریات و سایتهای جریانات چپ ایران از هر طیف، گویای عظمت آنست . و اما نکته ای که باید به آن اهمیت داد و رویش مکث […]HOME