فرامرز قربانی- زنده باد کارگران فولاد زاگرس قروه

زنده باد کارگران فولاد زاگرس قروه ( ایسکرا۶۸۵) فرامرز قربانی به درست طبقه کارگر در هرجای جهان برای به دست آوردن خواسته هایش راه اتحاد را در برگرفته و به قول کارل مارکس راه نجات طبقه کارگر را که در یگ جمله خلاصه کرده است و آن اینکه کارگران جهان متحد شوید رمز موفقیت طبقه […]HOME