فدراسیون شورای سراسری پناهندگان – میزگرد با شرکت نماینده احزاب پالمانی (شرایط سخت  پناهندگی  باید هر چه زودتر تمام شود ما باید راه چاره بیابیم 

فدراسیون شورای سراسری پناهندگان – میزگرد با شرکت نماینده احزاب پالمانی (شرایط سخت  پناهندگی  باید هر چه زودتر تمام شود ما باید راه چاره بیابیمHOME