فخری جواهری-تقابل کمونیستها و جمهوری اسلامی در تورنتو؛ “باز شدن سفارت رژیم اسلامی آری یا نه؟”

تقابل کمونیستها و جمهوری اسلامی در تورنتو؛ “باز شدن سفارت رژیم اسلامی آری یا نه؟” فخری جواهری

فخری جواهری – آزادی نه وحشت!در باره لایحه ضد ترور دولت کانادا

آزادی نه وحشت! در باره لایحه ضد ترور دولت کانادا فخری جواهری اینروزها حکومت کانادا و دولت محافظه کارش با بهانه “مقابله با تروریسم” و حفظ “امنیت” چهار نعل میتازد. قانون پشت قانون می آورد و علیه بدوی ترین حقوق و آزادیهای مردم تصویب میکند. پیشنهاد لایجه ضد ترور دولت کانادا به مجلس در ادامه […]HOME