کارگر کمونیست – افزایش دستمزد و اتحاد عمل کارگری گفتگو با فاتح بهرامی

افزایش دستمزد و اتحاد عمل کارگری گفتگو با فاتح بهرامی کارگر کمونیست: در چند هفته اخیر بحثهای زیادی حول وضعیت اقتصادی در ایران و مسائل مربوط به آن مطرح شده است. در همین مدت دولت روحانی بودجه سال ٩٣ را به مجلسHOME