غلام صالحی -سوسیالیسم را به افق و چشم انداز جنبش های کارگری و اجتماعی ایران امروز تبدیل کنیم

سوسیالیسم را به افق و چشم انداز جنبش های کارگری و اجتماعی ایران امروز تبدیل کنیم موضوعات ● هم اکنون آرمان سوسیالیسم و کمونیسم در افق و چشم اندار جنبش های اجتماعی در ایران قرار ندارد . بعبارت امروزی بعنوان یک گفتمان در جامعه ایران مطرح نیست و فقط آرمانHOME