غالم صالحی-گزارش جامع روز کارگر۳۹ روز کارگر آینه تمام نمای سیاست های طبقات وجناح ها

گزارش جامع روز کارگر۳۹ روز کارگر آینه تمام نمای سیاست های طبقات وجناح ها بلحاظ اهمیت اول ماه مه برای کارگران و زحمتکشان و فعاالن کارگری , آنان تمامی تالش ها , توان و نیروهای  خود را برای برگزاری با شکوهتر این روز و طرح مطالبات خودHOME