علی مرادی (علی برقی) – پیروزی کارگران در گرو مبارزه و اتحاد: یک تجربه

پیروزی کارگران در گرو مبارزه و اتحاد: یک تجربه علی مرادی (علی برقی) اول مه برای من هرسال یادآور خاطره ٢٠ روز مبارزه و اعتراض و اعتصاب فراموش نشدنی در چند سال پیش در کارخانه صنعتی معدنی پارس وابسته به صنایع گسترش است که من در آن زمان در ان کار میکردم. روزی که توام […]HOME