علی مبارکی-تاسف به حال رضا مقدم

علی مبارکی ! تاسف به حال رضا مقدم چند وقتی است رضا مقدم که دیگر کاملا آشکار است دچار افسرده گی یا پریشان حالی گشته و از اینرو دنبال کس یا کسانی میگردد که بازار مکارانه خویش را دوباره راه بیاندازد،HOME