علی فکری- در جستجوی راهی نو

در جستجوی راهی نو علی فکری جهان آشوب زده ی ما با موجی از جنگ، نا امنی، فقر و بحران های خُرد و کلانی مواجه است که همه گی حکایت از جهانی سخت سست بنیاد می کنند. جهانی پیر و بی بنیاد که می کوشد با مدیریت و کنترل این آشوب های برساخته ی هستی […]

علی فکری – زن آزاد، کابوس ولی فقیه و خلیفه

زن آزاد، کابوس ولی فقیه و خلیفه علی فکری خاورمیانه امسال تابستان سخت سوزانی را پشت سر نهاد. در این فصل خونین، شاهد نبردی سهمگین و نابرابر میان دواردوی تباهی و برده گی و اردوی آزاده گی و رهایی بودیم. شنگال نخستین آغاز گاه رزم این دو اردو بود. پیکار جویان اسلامی در این نبرد […]

علی فکری – زایشی دیگر با کوبانی

زایشی دیگر با کوبانی علی فکری دیری از نوشتن باز ایستاده بودم. شوق پرواز در دلم به کُنجی خزیده بود. همان گونه که روزها و شب ها تکرار می شدند، واژه ها نیز تکراری شده بودند. یاوه سرایان در هر کوی و برزن، با چَنگ و چَغانه از پایان تاریخ حکایات ها می بافتند. هنگامه […]HOME