علیرضا بیانی نکاتی در مورد «پیام سال نو»ی منصور اسانلو

  نکاتی در مورد «پیام سال نو»ی منصور اسانلو فروردین ۱, ۱۳۹۲: علیرضا بیانی منصور اسانلو به مناسبت سال نو پیامی داده اند که در انتهای آن، توضیحی به شرح زیر آمده است: «متاسفأنه چند هفتۀ پیش، هنگامی که برای شرح خروج خود از ایران با یکی از رسانه ها یعنی تلویزیون رها گفت و […]

علیرضا بیانی بحران سندیکای شرکت واحد و درس های آن

بحران سندیکای شرکت واحد و درس های آن علیرضا بیانی از میلیتانت شماره ۵۷ پس از برکناری منصور اسالو از سندیکای کارگران شرکت واحد، دو ردیف واکنش، به موازت یکدیگر، نسبت به آن صورت گرفت. ردیف اول، طیف واکنشاتی در دفاع از اسالو بود که از منتهی الیه تحلیل های کارآگاهانه و شبه پلیسی گرفته […]

علیرضا بیانی در دفاع از سندیکای کارگران شرکت واحد

در دفاع از سندیکای کارگران شرکت واحد علیرضا بیانی اخیراً اطلاعیه ای از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر گردید که طی آن برکناری منصور اسالو از سمت ریاست هیئت مدیرۀ سندکا اعلام شده است. نظر به اعتبار تاکنونی منصور اسالو که عمدتاً در مبارزۀ مشترک در درون همین سندیکا به دست آمده و متقابلاً […]HOME