علیرضا شافعى-روز جهانى مبارزه با خشونت علیه زنان

روز جهانى مبارزه با خشونت علیه زنان   علیرضا شافعى

علیرضا شافعى -فقر و فروش اعضاى بدن در حکومت اسلامى

فقر و فروش اعضاى بدن در حکومت اسلامى   علیرضا شافعى

علیرضا شافعى-کولبر کیست؟

کولبر کیست؟ علیرضا شافعى

علیرضا شافعى-فیش گیت های حقوقی

فیش گیت های حقوقی علیرضا شافعى

علیرضا شافعى -درصد بالاى بیکارى در کردستان

درصد بالاى بیکارى در کردستان علیرضا شافعى

علیرضا شافعى- زنده باد اول مه روز جهانى کارگر

زنده باد اول مه روز جهانى کارگرHOME