تلویزین یک دنیای بهتر – اول ماه مه، آلترناتیو کارگری – مضحکه انتخاباتی حکومت اسلامی

تلویزین یک دنیای بهتر – اول ماه مه، آلترناتیو کارگری – مضحکه انتخاباتی حکومت اسلامی

برای یک دنیای بهتر- روحانی، رئیسی: مضحکه جدید انتخاباتی، انقلاب و پیام مضحک رضا پهلوی با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر- روحانی، رئیسی: مضحکه جدید انتخاباتی، انقلاب و پیام مضحک رضا پهلوی با علی جوادی

یک دنیای بهتر – برنامه ای ازعلی جوادی و محمود احمدی. بر علیه حکم اعدام سینا دهقانی و بر علیه مقدسات مذهبی

یک دنیای بهتر – برنامه ای ازعلی جوادی و محمود احمدی. بر علیه حکم اعدام سینا دهقانی و بر علیه مقدسات مذهبی

برای یک دنیای بهتر: ایران در سالی که گذشت برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی.

برای یک دنیای بهتر: ایران در سالی که گذشت برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی.

برای یک دنیای بهتر-اعتراضات جهانی علیه ترامپ، پاسخ ما به نتانیاهو، فاجعه ساختمان پلاسکو با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر-اعتراضات جهانی علیه ترامپ، پاسخ ما به نتانیاهو، فاجعه ساختمان پلاسکو با علی جوادی

علی جوادی – پاسخ ما به پیام نتانیاهو به مردم ایران

علی جوادی – پاسخ ما به پیام نتانیاهو به مردم ایران

برای یک دنیای بهتر- پیرامون گورخوابان، نامه به ترامپ و قطعنامه سازمان ملل در محکومیت اسرائیل با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر- پیرامون گورخوابان، نامه به ترامپ و قطعنامه سازمان ملل در محکومیت اسرائیل با علی جوادی

علی جوادی-انتخابات در دمکراسی مجرایی برای دخالت در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه نیست.

علی جوادی-انتخابات در دمکراسی مجرایی برای دخالت در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه نیست.

برای یک دنیای بهتر- مرگ فیدل کاسترو، انقلاب کوبا، کدام ارزیابی؟ با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر- مرگ فیدل کاسترو، انقلاب کوبا، کدام ارزیابی؟ با علی جوادی

تلویزیون برای یک دنیای بهتر- در حاشیه روز کورش، ناسیونالیسم راه حل نیست

تلویزیون برای یک دنیای بهتر- در حاشیه روز کورش، ناسیونالیسم راه حل نیستHOME