گفتگویی در حاشیه “روز کورش” (۱)-گذشته چراغ راه آینده نیست! با علی جوادی

گذشته چراغ راه آینده نیست! گفتگویی در حاشیه “روز کورش” (۱)

برای یک دنیای بهتر-نقدی بر سیاستهای حزب سکولار دمکرات ایرانیان برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر-نقدی بر سیاستهای حزب سکولار دمکرات ایرانیان برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر – جعلیات ناسیونالیستی- اسلامیستی پیرامون کتیبه کورش برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر – جعلیات ناسیونالیستی- اسلامیستی پیرامون کتیبه کورش برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر: خلیج عربی – خلیج فارسی (یک جدال ارتجاعی) برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر: خلیج عربی – خلیج فارسی (یک جدال ارتجاعی) برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی  

برای یک دنیای بهتر: جنگ در کرکوک – تنها راه پیشروی؟ برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر: جنگ در کرکوک – تنها راه پیشروی؟ برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر-محمد جراحی و تحزب کمونیستی کارگری برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر-محمد جراحی و تحزب کمونیستی کارگری برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

علی جوادی-چند کلمه پیرامون تحرکات آنتی کمونیستی پس از مرگ محمد جراحی

چند کلمه پیرامون تحرکات آنتی کمونیستی پس از مرگ محمد جراحی  

برای یک دنیای بهتر: پیرامون مناسک عاشورای دستجات اجاره ای حکومت اسلامی برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر: پیرامون مناسک عاشورای دستجات اجاره ای حکومت اسلامی برنامه ای از علی جوادی و محمود احمدی

برای یک دنیای بهتر- جایگاه رفراندوم کردستان در تحولات سیاسی آتی با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر- جایگاه رفراندوم کردستان در تحولات سیاسی آتی با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر-جدال تروریستها در مجمع سازمان ملل مصاحبه با علی جوادی

برای یک دنیای بهتر-جدال تروریستها در مجمع سازمان ملل مصاحبه با علی جوادیHOME