عزیز میری- شعر شب قلندر

شب قلندر نویسنده: عزیز میری مرگ و نفرین بر تو ای شب مرگ و نفرین بر توHOME