عزیزعبدلله پور-ازاعتصاب و اعتراض پناهجویان و آوارگان جنگی افغانستان دفاع کنیم

ازاعتصاب و اعتراض پناهجویان و آوارگان جنگی افغانستان دفاع کنیم عزیزعبدلله پورHOME