عزیز عبداله پور-مردمان کشورهای مختلف یا انسان های هم سرنوشت؟ (در محکومیت رفتار ضد انسانی با دانش آموزان افغانی در شهر شاهدیه در یزد)

مردمان کشورهای مختلف یا انسان های هم سرنوشت؟ (در محکومیت رفتار ضد انسانی با دانش آموزان افغانی در شهر شاهدیه در یزد) عزیز عبداله پور

عزیزعبدلله پور-ازاعتصاب و اعتراض پناهجویان و آوارگان جنگی افغانستان دفاع کنیم

ازاعتصاب و اعتراض پناهجویان و آوارگان جنگی افغانستان دفاع کنیم عزیزعبدلله پورHOME