عزیز آجیکند-نسل جوان، نسل آزادیخواه و نسلی در حرکت ( قسمت اول)

نسل جوان، نسل آزادیخواه و نسلی در حرکت ( قسمت اول) عزیز آجیکند

عزیزآجیکند-وقتی کارگران خیابانهای فرانسه را به لرزه در میاورند (در حاشیه اعتصابات اخیر کارگران و کارکنان این کشور)

وقتی کارگران خیابانهای فرانسه را به لرزه در میاورند (در حاشیه اعتصابات اخیر کارگران و کارکنان این کشور) عزیزآجیکند

عزیزآجیکند-حزب ما حزب جونان و زنان انقلابیست ..!

حزب ما حزب جونان و زنان انقلابیست ..! عزیزآجیکند

سوسیالیسم امروز-میز گرد سوسیالیسم امروز با عزیز آجیکند حول اوضاع سیاسی

میز گرد سوسیالیسم امروز حول اوضاع سیاسی عزیز آجیکند

عزیز آجیکند-مبارزه علیه مواد مخدر جدا از مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیست!

مبارزه علیه مواد مخدر جدا از مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیست! عزیز آجیکندHOME