حزب کمونیست کارگری چپ عراق-انقلاب مردم ایران، انقلاب همه مردم منطقه است نیازمند حمایت طبقه کارگر و همه آزادیخواهان است!

  انقلاب مردم ایران، انقلاب همه مردم منطقه است نیازمند حمایت طبقه کارگر و همه آزادیخواهان است!HOME