رادیو پیشنگ – با عثمان حاجی مارف در رابطه با بحران حکومتی در کردستان عراق و مسله رفراندم برای استقلال کردستان

رادیو پیشنگ – با عثمان حاجی مارف در رابطه با بحران حکومتی در کردستان عراق و مسله رفراندم برای استقلال کردستان

ایسکرا«کردی»- گفتگو با عثمان حاجی مارف، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری کردستان.(بزبان کردی )

ایسکرا«کردی»-  گفتگو با عثمان حاجی مارف، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری کردستان.(بزبان کردی )

تلویزیون ریگاه (راه) – گفتگو با عثمان حاجی مارف دبیر حزب کمونیست کارگری کردستان و جند شخصیت دیگر در رابطه با اعتراضات و بحران اخیر در کردستان عراق (بزبان کردی )

تلویزیون ریگاه (راه) – گفتگو با عثمان حاجی مارف دبیر حزب کمونیست کارگری کردستان  و جند شخصیت دیگر در رابطه با اعتراضات و بحران اخیر در کردستان عراق (بزبان کردی )

تحولات کردستان عراق ، تقابل جنبشها و چشم انداز آینده گفتگوی کمونیست هفتگی با عثمان حاجی مارف، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری کردستان

تحولات کردستان عراق ، تقابل جنبشها و چشم انداز آینده گفتگوی کمونیست هفتگی با عثمان حاجی مارف، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری کردستان کمونیست هفتگی: بعداز” انتخابات” اخیر “پارلمان” کردستان عراق که در آن اتحادیه میهنی از موقعیت حزب دوم به سوم تنزل پیدا کرد و جریان “تغییر” دوم شد چه تحول جدیدی در […]HOME