دیدار -تفاوتهای و تشابهات جنبش اعتراضی اخیر با جنبشهای پیشین اهمیت و جایگاه کمپین محاکمه شاهرودی گفتگو با عبدالله کهنه پوشی

دیدار -تفاوتهای و تشابهات جنبش اعتراضی اخیر با جنبشهای پیشین اهمیت و جایگاه کمپین محاکمه شاهرودی گفتگو با عبدالله کهنه پوشی

عبدالله کهنه پوشی صالح سرداری عبدالله دارابی-متهم  و نه قاضی تاریخ

متهم  و نه قاضی تاریخ

دیدار – جایگاه منصور حکمت در مبارزه و زندگی ما با عبدالله کهنه پوشی

دیدار – جایگاه منصور حکمت در مبارزه و زندگی ما با عبدالله کهنه پوشی

مجموعه مقالات و مصاحبه های عبدالله کهنه پوشی (عبه شیخ عزیز)

عبدااله کهنه پوشی )عبه شیخ عزیز(- برگی از تاریخ ـ۵ یاد و خاطراتی از رفیق عزیز و جانباخته دکتر جعفر شفیعی

برگی از تاریخ ـ۵ یاد و خاطراتی از رفیق عزیز و جانباخته دکتر جعفر شفیعی

عبدالله کهنه پۆشی (عبه شیخ عزیز)باید مزدوران اسلامی را از عمل ضد انسانی شان در مریوان پشیمان کرد

باید مزدوران اسلامی را از عمل ضد انسانی شان در مریوان پشیمان کرد اخیرآ دادگاه قضائی جمهوری اسلامی سه نفر از مردم شهر مریوان که گویا مرتکب جرایمی بوده اند به پوشیدن لباس زنانه و چرخاندن آنها در سطح شهر محکوم  کرده اند. نیروهای رژیم روز ٢۶ فروردین حکم یکی از آنهارا اجرا نمود. این اقدام […]

عبدالله کهنه پوشی( عبه شیخ عزیز)برگی ازتاریخ خاطراتی ازقیام ۵٧ نیروهای دخیل و فعال در قیام ۵٧ درمریوان

  برگی ازتاریخ خاطراتی ازقیام ۵٧ نیروهای دخیل و فعال در قیام ۵٧ درمریوان درشهر مریوان فعالین سیاسی وانقلابیون زیادی بودند که در روزهای قیام فعال شده بودند. اما برنامه ریزی و هدایت کل حرکتهای سیاسی را دو محفل از فعالینی که آن دوره خود را کمونیست می دانستند، هدایت و رهبری میکردند. یکی از […]

عبدالله کهنه پوشی( عبه شیخ عزیز)سخنی با فعالین و شرکت کنندگان کمپین برای توقف اعدام زانیار ولقمان.

سخنی با فعالین و شرکت کنندگان کمپین برای توقف اعدام زانیار ولقمان. کمپینی که برای لغو اعدام این دو نوچوان براه افتاد ، بسیار وسیع وگسترده بود. تقریبآ تمام احزاب و جریانهای سیاسی، تشکلها، محافل ، رسانه ها وشخضیتهای بسیاری وجمعهای وسیعی در داخل وخارج ایرن در پیشبرد آن سهیم بودند. نامه ای با امضای […]

برگی از تاریخ ـ۵ یاد و خاطراتی از رفیق عزیز و جانباخته دکتر جعفر شفیعی عبدااله کهنه پوشی )عبه شیخ عزیز(

۱ برگی از تاریخ ـ۵ یاد و خاطراتی از رفیق عزیز و جانباخته دکتر جعفر شفیعی آشناێی من با دکترجعفر از طریق رفیق جانباخته امین مصطفی سلطانی و هنگامی بود که من در  روستای “خیرآباد” و رفیق امین در روستای “مرگ” معلم بودیم. این دو روستا از روستاهای حومه  مریوان هستند. رفیق امین پیشتر از […]HOME