عبدالله صالح مصر دیکتاتور کوچک و آرزوهای بزرگ!

مصر دیکتاتور کوچک و آرزوهای بزرگ! طولی نکشید که محمد مرسی دیکتاتور کوچک اخوان المسلمین در بحبوبه شوق ناشی از پیروزی شبه دیپلماتیک در آتش بس جنگ وحشیانه دولت اسرائیل بر سر مردم بی دفاع غزه که علاوه بر حمله اسرائیل زیر فشار جنبش حماس نیز هستند، دست خود و اعوانش را رو کرد. مرسی […]HOME