عبدالله شریفى تخریب تاریخچه منصوراسالو، کار جمهورى اسلامى است!

تخریب تاریخچه منصوراسالو، کار جمهورى اسلامى است! عبدالله شریفى این روزها ماجراى اسالو و سندیکاى شرکت واحد سرتیتر مباحث چپ و فعالین “جنبش کارگرى ایران” شده است. بحث ها و تمایزها در تقابل هم قرار گرفته اند. در فضائی که مقدمتا نهادهای امنیتی رژیم اسلامی ایجاد کرده و پرونده “اخلاقی” اسالو را مهندسی کرده اند، […]

عبدالله شریفى نگاهى به “متن” (نکاتى پیرامون مباحث اخیر محمد آسنگران حول “اتحاد نیروهاى کمونیزم کارگرى”)

نگاهى به “متن” (نکاتى پیرامون مباحث اخیر محمد آسنگران حول “اتحاد نیروهاى کمونیزم کارگرى”) عبدالله شریفى مصاحبه اخیر نسان نودنیان و محمد آسنگران حول بحث جارى “اتحاد نیروهاى کمونیزم کارگرى” از چند جنبه قابل تامل است. این مصاحبه، مستقل از تهییج و داستان “بیدارى غول خفته” و غیره، در درجه اول جوابى است به ناکامى […]HOME