عبدالله شریفى – داریوش نیکنام – غفار غلام ویسى ضرورتهاى واقعى و پاسخهاى وارونه

ضرورتهاى واقعى و پاسخهاى وارونه (نکاتى پیرامون اتحادها،در میان نیروهاى موسوم به کمونیزم کارگرى) عبدالله شریفى – داریوش نیکنام – غفار غلام ویسى این روزها فضاى رقابت گونه اى حول “اتحاد” در میان جریانات اپوزیسیون ایرانى به گرمى در جریان است. در این فضا، ما روزانه شاهد سمینارها و کنفرانس ها حول “متحد” شدنها هستیم. […]HOME