عبدالله شریفى – داریوش نیکنامَفرار به جلو (نگاهى مجدد به بحث اتحادها در میان نیروهاى موسوم به کمونیزم کارگرى)

فرار به جلو (نگاهى مجدد به بحث اتحادها در میان نیروهاى موسوم به کمونیزم کارگرى) عبدالله شریفى – داریوش نیکنامَ مدتى ازطرح بحث حول “اتحاد”ها در میان نیروهاى موسوم به کمونیزم کارگرى میگذرد، در این مدت بغیر از معدود نوشته و مصاحبه هایى در رادیوهاى محلى، فضاى حاکم بر خود جریاناتى که اتحاد کردند و […]HOME