عبداالله محمود – ابراهیم علیزاده، تاریخ چپ و کمونیسم را وارونه می کندعبداالله محمود

ابراهیم علیزاده، تاریخ چپ و کمونیسم را وارونه می کند!! عبداالله محمود برای دریافت این مطلب بزبان کردی اینجا را کلیک کنید abdulla.mahmud@gmail.com مدتی پیش ابراهیم علیزاده سمیناری تحت عنوان “تاریخ چپ و حزب کمونیست ایران” در دانشگاه سلیمانیه برای دانشجویان بخش علوم سیاسی این دانشگاه برگزار کرد. در اینHOME