عباس گویا – فرصت را از دست ندهیم

فرصت را از دست ندهیم عباس گویا abbasgoya.blogspot.com پانزدهم ژانویه ٢٠١۵

عباس گویا – پاسخ ما به زن آزاری و نژادپرستی جاری در آلمان

پاسخ ما به زن آزاری و نژادپرستی جاری در آلمان عباس گویا abbasgoya.blogspot.com هفتم ژانویه ٢٠١۶

عباس گویا – “اسلام هراسی” ابزاری برای خفه کردن انتقاد از اسلام سیاسی

“اسلام هراسی” ابزاری برای خفه کردن انتقاد از اسلام سیاسی عباس گویا ١٧ دسامبر ٢٠١۵

عباس گویا – چرا سندرز کاندید مطلوب سرمایه داری است

چرا سندرز کاندید مطلوب سرمایه داری است عباس گویا دوم اکتبر ١۵ بمنظور اطمینان خاطر دادن به دم و دستگاه سرمایه داری، توماس پیکتی چه در کتاب سرمایه داری در قرن بیست و یکم و چه در مصاحبه

عباس گویا – بافت کارگری، سازماندهی کارگری ـ قسمت اول

بافت کارگری، سازماندهی کارگری ـ قسمت اول عباس گویا Abbasgoya.blogspot.com ٢۵ سپتامبر ٢٠١۵ احتمالا خواننده این سطور با مباحث تغییر بافت کارگری در چند دهه گذشته آشنا باشد. در سطح اقتصادی، بورژوازی مدعی است که کاربرد تکنولوژی کامپیوتری در چهار دهه گذشته باعث کاهش مشاغل تولیدی، یعنی کاهش تعداد کارگران کارخانه ای شده است و […]

عباس گویا- سوریه: ژوکر داعش، کیش روسیه به آمریکا، مردم مچاله

سوریه: ژوکر داعش، کیش روسیه به آمریکا، مردم مچاله عباس گویا Abbasgoya.blogspot.com ٢٢ سپتامبر ١۵ جنگ جاری بین دو بلوک سیاسی سرمایه داری در سوریه حول بود و نبود اسد قطبی و پیچیده شده است. در این میان داعش نقش ژوکر را

عباس گویا -ضد نئولیبرالیسم = جناح چپ سرمایه داری

ضد نئولیبرالیسم = جناح چپ سرمایه داری عباس گویا Abbasgoya.blogspot.com ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ برخلاف لیبرالیسم قرون ۱۸-۱۹ میلادی که مبانی نظری سرمایه داری در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود، مدعیان تز

عباس گویا -سوسیالیستها پیگیرترین مدافعین پناهندگانند

سوسیالیستها پیگیرترین مدافعین پناهندگانند عباس گویا Abbasgoya.blogspot.com ١۵ سپتامبر ١۵ تا آنجا که به تامین امکانات مادی پذیرش پناهندگان مربوط میشود، فرق مرکل با کامرون و اوربان بر سر درجه “بخشندگی” کشورشان به

عباس گویا – یک توضیح

یک توضیح عباس گویا ٢٧ اوت ٢٠١۵ ضمن قدردانی از اظهار نظر انتقادی برخی از دوستان به بحث “رفرمیسم نو و مورد یونان”، ظاهرا سه نکته را نتوانسته بودم در آن بحث خوب

عباس گویا -معنای عملی انتگراسیون در بازار جهانی

معنای عملی انتگراسیون در بازار جهانی عباس گویا ١٢ اوت ٢٠١۵ در ادبیات مارکسیستی چپ در ایران دو عبارت در وصف سرمایه داری ایران و خاورمیانه اغلب بکار برده میشود: دولت متعارف سرمایه داری وHOME