عبا س منصوران- همراستایی همبستگی فاشیسم و نژاد‌پرستی

همراستایی همبستگی فاشیسم و نژاد‌پرستی کارل اشمیت،‌ تئوری پرداز فاشیسم، الهام بخش نظریه فاشیسم، ‌از جمله فاشیسم هیتلری،‌ فرانکو در اسپانیا، و «الکساندر دوگین» در کرملین پوتینی است. این آخری الکساندر دوگین، نویسنده کتاب «نظریه‌ی سیاسی چهارم»، کتاب آموزشی

عباس منصوران- غزه، در میان چنگال خونین دو ارتجاع و غزل های وکیل زرافشان

غزه، در میان چنگال خونین دو ارتجاع و غزل های وکیل زرافشان «…حمایت ننگین دولت آمریکا از آدم کشی اسرائیل رسواتر از آن است که از چشم مردم آزاده ی جهان پنهان بماند. آن چه در بیشتر واکنش ها به کشتار مردم فلسطین مغفول مانده نقش ارتجاعی دولت حماس در شعله ور ساختن آتش این […]

عباس منصوران – کردستان در چنبره ی ضرورت تاریخی یا چرخش رویدادها

عباس منصوران کردستان در چنبره ی ضرورت تاریخی یا چرخش رویدادها بررسی رویدادهای جاری و شتابنده در عراق و موضوع برپایی کشور کردستان، هدف این نوشتار است.

عباس منصوران سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی

عباس منصوران سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی تلاش این نوشتار، دفاع از سوسیالیسم پرولتری و نشان دادن ماهیت «سوسیالیسم» جعلی بولیواریستی و «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی» چاوزی است. «پرولتاریای پایتخت که شاهدِ ناتوانی ‌ها و خیانت‌های طبقات حاکم بودند، دریافتند که ساعت موعود،‌ برای آن که آنان با به دست‌گرفتن زمام امور، […]

عباس منصوران سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی ( ۶)

سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی (۶) این نوشتار بخش پایانی، از یک سوی تلاشی است در دفاع از سوسیالیسم پرولتری و از سوی دیگر، نشان دادن ماهیت «سوسیالیسم» کاذب بولیواریستی و «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی»[ ] چاوزی.

عباس منصوران سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی ( ۵)

سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی (۵) «من خواب دیده ام که کسی می آید من خواب یک ستاره ی قرمز دیده ام و پلک چشمم هی می پرد و کفشهایم هی جفت میشوند و کور شوم اگر دروغ بگویم من خواب آن ستاره ی قرمز را وقتی که خواب نبودم دیده ام کسی […]

عباس منصوران سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی ( ۴)

این نوشتار تلاشی است همراستا برای دو هدف، از سویی در دفاع از سوسیالیسم پرولتری، و از سوی دیگر نقد بولیواریسم و “سوسیالیسم قرن بیست و یکمی” و نشان دادن ماهیت «سوسیالیسم» کاذب بولیواریستی و «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی»[ ] بولیواریست‌ها. هدف محوری ما در این نوشتار نقد سرمایه داری عریان و آشکار در […]

بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه‌داری[عباس منصوران

بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه‌داری[[i]] (۱۸) «ژانوس»، با سری دو چهره، نمادی در میدان. ژانوسِ جامعه، که یک سویش به گذشته و سوی دیگرش به آینده. ماه ژانویه، نمادِ نفی و ایجاب، در یک سوی، تزی که ایستا و ارتجاعی‌است و در سوی دیگر، برابرنهادی که سنتز آزادی را در فراسوی دارد. گرایش‌ها و […]

عباس منصوران سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی ( ۲)

  سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی (۲) «تئوری، زمانی قادر است توده ها را دریابد که به انسان بپردازد؛ و زمانی به انسان می پردازد که رادیکال شود. رادیکال بودن، یعنی دست به ریشه بردن؛ و ریشه ی انسان، چیزی نیست جز خود انسان.»[ ] این نوشتار تلاشی است در دفاع از سوسیالیسم […]

عباس منصوران سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی

سوسیالیسم پرولتری در نقد بولیواریسم ضد سوسیالیستی تلاش این نوشتار، دفاع از سوسیالیسم پرولتری و نشان دادن ماهیت «سوسیالیسم» جعلی بولیواریستی و «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی» چاوزی است. «پرولتاریای پایتخت که شاهدِ ناتوانی ‌ها و خیانت‌های طبقات حاکم بودند، دریافتند که ساعت موعود،‌ برای آن که آنان با به دست‌گرفتن زمام امور، کشور را […]HOME