صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-طبقه کارگر محمد جراحی را نیز از دست داد!

طبقه کارگر محمد جراحی را نیز از دست داد!

اطلاعیه تشکیل صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

  اطلاعیه تشکیل صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا  

صندوق همبستگی با کارگران ایران- کانادا-گزارش مالی صندوق همبستگی برای مجمع عمومی یازدهم

گزارش مالی صندوق همبستگی برای مجمع عمومی یازدهم

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا- گزارش فعالیت های صندوق همبستگی برای مجمع عمومی یازدهم

گزارش فعالیت های صندوق همبستگی برای مجمع عمومی یازدهم

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-گزارش مجمع عمومی یازدهم صندوق همبستگی

گزارش مجمع عمومی یازدهم صندوق همبستگی

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-طرح یک درخواست ضرورت کمک به خانواده های قربانیان معدن یورت

طرح یک درخواست ضرورت کمک به خانواده های قربانیان معدن یورت

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا- گزارش برگزاری برنامه عید نوروز

گزارش برگزاری برنامه عید نوروز

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-گزارش برگزاری جشن ژانویه ۲۰۱۷

گزارش برگزاری جشن ژانویه ۲۰۱۷

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا- گزارشات مربوط به مجمع عمومی ، مالی و فعالیتهای این نهاد

گزارش برگزاری مجمع عمومی دهمHOME