صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۸ – مساله زنان در انقلاب روسیه+ لنین و چرچیل

صدای کارگر سوسیالیست ۱۶۸ – مساله زنان در انقلاب روسیه+ لنین و چرچیل

صدای کارگر سوسیالیست -میراث شاهرخ زمانی..مولفه های حزب پیشتاز کارگری

صدای کارگر سوسیالیست -میراث شاهرخ زمانی..مولفه های حزب پیشتاز کارگری

صدای کارگر سوسیالیست- مقابله با فرقه گرایی ،مانیفست کمونیست

صدای کارگر سوسیالیست- مقابله با فرقه گرایی ،مانیفست کمونیست

صدای کارگر سوسیالیست –  زمان تشکیل حزب پیشتاز کارگری؟ )- مفهوم حزب پیشتاز نقد به احزاب موجود

صدای کارگر سوسیالیست –  زمان تشکیل حزب پیشتاز کارگری؟ )- مفهوم حزب پیشتاز نقد به احزاب موجود  

صدای کارگر سوسیالیست – تروریسم – بحران سرمایه داری و جرمی کوربین

صدای کارگر سوسیالیست – تروریسم – بحران سرمایه داری و جرمی کوربین

صدای کارگر سوسیالیست -ضرورت انتشار کارگر پیشتاز ، تشکل مستقل کارگری

صدای کارگر سوسیالیست -ضرورت انتشار کارگر پیشتاز ، تشکل مستقل کارگری

صدای کارگر سوسیالیست – پسا برجام: چشم انداز کارگری (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست -+ پسا برجام: چشم انداز کارگری (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست – به مناسبت روز جهانی زن

صدای کارگر سوسیالیست – به مناسبت روز جهانی زن

صدای کارگر سوسیالیست-معرفی نشریه کارگر پیشتاز

صدای کارگر سوسیالیست-معرفی نشریه کارگر پیشتاز

صدای کارگر سوسیالیست – مارکسیست های افغانستان،رهبری انقلاب بهمن ۵۷َ

صدای کارگر سوسیالیست – مارکسیست های افغانستان،رهبری انقلاب بهمن ۵۷َHOME