صدای کارگر سوسیالیست –  زمان تشکیل حزب پیشتاز کارگری؟ )- مفهوم حزب پیشتاز نقد به احزاب موجود

صدای کارگر سوسیالیست –  زمان تشکیل حزب پیشتاز کارگری؟ )- مفهوم حزب پیشتاز نقد به احزاب موجود  

صدای کارگر سوسیالیست – تروریسم – بحران سرمایه داری و جرمی کوربین

صدای کارگر سوسیالیست – تروریسم – بحران سرمایه داری و جرمی کوربین

صدای کارگر سوسیالیست -ضرورت انتشار کارگر پیشتاز ، تشکل مستقل کارگری

صدای کارگر سوسیالیست -ضرورت انتشار کارگر پیشتاز ، تشکل مستقل کارگری

صدای کارگر سوسیالیست – پسا برجام: چشم انداز کارگری (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست -+ پسا برجام: چشم انداز کارگری (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست – به مناسبت روز جهانی زن

صدای کارگر سوسیالیست – به مناسبت روز جهانی زن

صدای کارگر سوسیالیست-معرفی نشریه کارگر پیشتاز

صدای کارگر سوسیالیست-معرفی نشریه کارگر پیشتاز

صدای کارگر سوسیالیست – مارکسیست های افغانستان،رهبری انقلاب بهمن ۵۷َ

صدای کارگر سوسیالیست – مارکسیست های افغانستان،رهبری انقلاب بهمن ۵۷َ

صدای کارگر سوسیالیست – اعتصاب هپکو

صدای کارگر سوسیالیست – اعتصاب هپکو

صدای کارگری سوسیالیست- پیشینه اقتصادی انقلاب بهمن ۱۳۵۷دمکراسی درون حزبی

صدای کارگری سوسیالیست- پیشینه اقتصادی انقلاب بهمن ۱۳۵۷دمکراسی درون حزبی

صدای کارگر سوسیالیست-مقابله با تورم و بیکاری -ارکان حزب پیشتاز کارگری

صدای کارگر سوسیالیست-مقابله با تورم و بیکاری -ارکان حزب پیشتاز کارگریHOME