صدای کارگر سوسیالیست – مارکسیست های افغانستان،رهبری انقلاب بهمن ۵۷َ

صدای کارگر سوسیالیست – مارکسیست های افغانستان،رهبری انقلاب بهمن ۵۷َ

صدای کارگر سوسیالیست – اعتصاب هپکو

صدای کارگر سوسیالیست – اعتصاب هپکو

صدای کارگری سوسیالیست- پیشینه اقتصادی انقلاب بهمن ۱۳۵۷دمکراسی درون حزبی

صدای کارگری سوسیالیست- پیشینه اقتصادی انقلاب بهمن ۱۳۵۷دمکراسی درون حزبی

صدای کارگر سوسیالیست-مقابله با تورم و بیکاری -ارکان حزب پیشتاز کارگری

صدای کارگر سوسیالیست-مقابله با تورم و بیکاری -ارکان حزب پیشتاز کارگری

صدای کارگر سوسیالیست – اتحاد عمل اپوزیسیون چپ -همگرایی مارکسیست ها و وضعیت جهانی

صدای کارگر سوسیالیست – اتحاد عمل اپوزیسیون چپ -همگرایی مارکسیست ها و وضعیت جهانی

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۷- ۱۰ دی ۹۵- مفهوم برنامه سوسیالیستی

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۷- ۱۰ دی ۹۵- مفهوم برنامه سوسیالیستی

صدای کارگر سوسیالیست – مفهوم حزب پیشتاز (مشخصات و مولفه ها)

صدای کارگر سوسیالیست – مفهوم حزب پیشتاز (مشخصات و مولفه ها)

صدای کارگر سوسیالیست – درگذشت فیدل کاسترو …سندیکالیسم و رادیکالیسم کارگری

صدای کارگر سوسیالیست – درگذشت فیدل کاسترو …سندیکالیسم و رادیکالیسم کارگری

صدای کارگر سوسیالیست – مفهوم مارکسیستی سوسیالیسم مصاحبه تلویزیون روند سوسیالیستی کومه له با مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست – مفهوم مارکسیستی سوسیالیسم مصاحبه تلویزیون روند سوسیالیستی کومه له با مازیار رازی

صدای کارگر سوسیالیست – انتخابات آمریکا پدیده ترامپ و سوسیالیسم ارزیابی سیاسی گرایش مارکسیست های انقلابی )

صدای کارگر سوسیالیست – انتخابات آمریکا پدیده ترامپ و سوسیالیسم ارزیابی سیاسی گرایش مارکسیست های انقلابی )HOME