صدای کارگر سوسیالیست – پسا برجام: چشم انداز کارگری (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست -+ پسا برجام: چشم انداز کارگری (مازیار رازی)

صدای کارگر سوسیالیست – به مناسبت روز جهانی زن

صدای کارگر سوسیالیست – به مناسبت روز جهانی زن

صدای کارگر سوسیالیست-معرفی نشریه کارگر پیشتاز

صدای کارگر سوسیالیست-معرفی نشریه کارگر پیشتاز

صدای کارگر سوسیالیست – مارکسیست های افغانستان،رهبری انقلاب بهمن ۵۷َ

صدای کارگر سوسیالیست – مارکسیست های افغانستان،رهبری انقلاب بهمن ۵۷َ

صدای کارگر سوسیالیست – اعتصاب هپکو

صدای کارگر سوسیالیست – اعتصاب هپکو

صدای کارگری سوسیالیست- پیشینه اقتصادی انقلاب بهمن ۱۳۵۷دمکراسی درون حزبی

صدای کارگری سوسیالیست- پیشینه اقتصادی انقلاب بهمن ۱۳۵۷دمکراسی درون حزبی

صدای کارگر سوسیالیست-مقابله با تورم و بیکاری -ارکان حزب پیشتاز کارگری

صدای کارگر سوسیالیست-مقابله با تورم و بیکاری -ارکان حزب پیشتاز کارگری

صدای کارگر سوسیالیست – اتحاد عمل اپوزیسیون چپ -همگرایی مارکسیست ها و وضعیت جهانی

صدای کارگر سوسیالیست – اتحاد عمل اپوزیسیون چپ -همگرایی مارکسیست ها و وضعیت جهانی

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۷- ۱۰ دی ۹۵- مفهوم برنامه سوسیالیستی

صدای کارگر سوسیالیست – برنامه ۱۲۷- ۱۰ دی ۹۵- مفهوم برنامه سوسیالیستی

صدای کارگر سوسیالیست – مفهوم حزب پیشتاز (مشخصات و مولفه ها)

صدای کارگر سوسیالیست – مفهوم حزب پیشتاز (مشخصات و مولفه ها)HOME