شونم مردانی جامعه ی ایران در استانه فروپاشی اقتصادی!

جامعه ی ایران در استانه فروپاشی اقتصادی! در شرایطی که دولت ایران، دم از پشت سر گذاشتن تحریم های بین المللی می زند و با افتخار ادعا می کندکه این تحریم ها، باعث شکوفایی تولید داخلی و کلید خوردن صدها فرصت شغلی جدید گردیده، روز به روز شاهد، تعطیل شدن واحد های تولیدی و صعنتی، […]HOME