شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-درگذشت محمد جراحی، تداوم شکنجه و سرکوب کارگران در زندان های مخوف اسلامی است!

درگذشت محمد جراحی، تداوم شکنجه و سرکوب کارگران در زندان های مخوف اسلامی است!

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

                                                شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس   اولین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه                                   

  اولین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-زندانی نمودن رضا شهابی به هر بهانه ای محکوم است!

زندانی نمودن رضا شهابی به هر بهانه ای محکوم است!

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس- اعلام همبستگی با اعتصاب غذای اسرای فلسطینی

اعلام همبستگی با اعتصاب غذای اسرای فلسطینی

گزارش “شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس” در راهپیمایی اول ماه مه روز جهانی کارگر در پاریس

گزارش “شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس” در راهپیمایی اول ماه مه روز جهانی کارگر در پاریس

اطلاعیه “شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس” در مورد راهپیمایی اول مه

اطلاعیه “شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس” در مورد راهپیمایی اول مه

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس -“شورای عالی کار” کارفرمایان و فقر هر چه بیشتر کارگران

“شورای عالی کار” کارفرمایان و فقر هر چه بیشتر کارگران

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس- خاموشی فعال کارگری، رفیق شهرام یوسفی

 خاموشی فعال کارگری، رفیق  شهرام یوسفیHOME