شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-گزارش برگزاری تظاهرات در دفاع از کارگران و همه ی زندانیان در بند

گزارش برگزاری تظاهرات در دفاع از کارگران و همه ی زندانیان در بند

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-برای آزادی فعالین کارگری و سایر زندانیان سیاسی متحدا بپاخیزیم!

برای آزادی فعالین کارگری و سایر زندانیان سیاسی متحدا بپاخیزیم!

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-دستگیری محمود صالحی، فعال خستگی ناپذیر جنبش کارگری ایران!

دستگیری محمود صالحی، فعال خستگی ناپذیر جنبش کارگری ایران!

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-درگذشت محمد جراحی، تداوم شکنجه و سرکوب کارگران در زندان های مخوف اسلامی است!

درگذشت محمد جراحی، تداوم شکنجه و سرکوب کارگران در زندان های مخوف اسلامی است!

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

دومین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

                                                شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس   اولین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه                                   

  اولین گزارش از تظاهرات علیه قانون کار حکومت سرمایه، به نمایندگی ماکرون در فرانسه

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس-زندانی نمودن رضا شهابی به هر بهانه ای محکوم است!

زندانی نمودن رضا شهابی به هر بهانه ای محکوم است!

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس- اعلام همبستگی با اعتصاب غذای اسرای فلسطینی

اعلام همبستگی با اعتصاب غذای اسرای فلسطینی

گزارش “شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس” در راهپیمایی اول ماه مه روز جهانی کارگر در پاریس

گزارش “شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس” در راهپیمایی اول ماه مه روز جهانی کارگر در پاریسHOME