اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت دستگیری های اخیر در ترکیه

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت دستگیری های اخیر درترکیه

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست – به مناسبت اول مه مه روز جهانی کارگر

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت اول مه مه روز جهانی کارگر کارگران،زحمتکشان مردم آزادیخواه ایران! ۱۱ اردیبهشت  روز همبستگی و مبارزه جهانی طبقه کارگر در راه است. امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه، روز تجلی همبستگی و رزم انترناسیونالیستی کارگران می رویم که ادامه بحران […]HOME