کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران-شب همبستگی با جنبش کارگری ایران، بزرگداشت رضا شهابی و محمود صالحی

کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران-شب همبستگی با جنبش کارگری ایران، بزرگداشت رضا شهابی و محمود صالحی

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم -فراخوان … کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را در مبارزه تنها نگذاریم(٢ سپتامبر … استکهلم)

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم

امضاجمعی – رضا شهابی و همه زندانی سیاسی و اجتماعی رابا مبارزه و قدرت طبقاتی خودمان آزاد کنیم!

رضا شهابی و همه زندانی سیاسی و اجتماعی را با مبارزه و قدرت طبقاتی خودمان آزاد کنیم!  

ﺷﻮراى ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان- اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ-گرامی باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

گرامی باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم -به همه آزادیخواهان در اسکاندیناوی … وزیر امور خارجه حکومت اعدام ، شکنجه وسنگسار وزندان به اسکاندیناوی میاید

به همه آزادیخواهان در اسکاندیناوی … وزیر امور خارجه حکومت اعدام ، شکنجه وسنگسار وزندان به اسکاندیناوی میاید شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران ــ استکهلم -شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی تایید ستمکاری است

شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی تایید ستمکاری است

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم – شب همبستگی با کارگران زندانی در استکهلم

گرامی باد روز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم گرامی باد روز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران شب همبستگی با کارگران زندانی در استکهلم روز اول ماه مه شورا به سنت هر ساله در میدان باغشاه میزی در دفاع از کارگران وجنبش کارگری برپا […]

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم -هشت مارس روز زن گرامی باد

هشت مارس روز زن گرامی باد شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم هشت مارس روزیست که باید بیلان مبارزات آزادیخواهانه زنان را ودستاورد ها وپس رفت ها را در این عرصه بازبینی نمود ومبارزه علیه فرودستی زنان واقتدار مرد سالاری را تشدید نمود. درهمین ساعت وسراسر سال گذشته همانند سالیان دراز، بردگی زنان […]

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم – گزارش تظاهرات و اعتراض انقلابیون و کمونیستها به مراسم جمهوری اسلامی در گراند هتل استکهلم

گزارش تظاهرات و اعتراض انقلابیون و کمونیستها به مراسم جمهوری اسلامی در گراند هتل استکهلم شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم  

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم – در اندوه مادری سرشار از عشق ورفیقی فداکار , صدیقه حائری ( مادر سلاحی) روز ٣٠ نوامبر دیده برجهان فرو بست

در اندوه مادری سرشار از عشق ورفیقی فداکار , صدیقه حائری ( مادر سلاحی) روز ٣٠ نوامبر دیده برجهان فرو بست شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم دامنی که پرورنده آرمانهای بزرگ بود وزندگی خفت بار را پس میزد وبا غرورتمام هیبت عواقب آرزوهای بزرگ را تاب میاورد ازمیان ما رفت.قلب پر مهرش […]HOME