شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت  کارگران در اعتراض علیه  مماشات سازمان جهانی کار

شهلا دانشفر-طرح کارورزی اشتغال جوانان ، طرح بردگی نیروی بیکار جوانان

شهلا دانشفر طرح کارورزی اشتغال جوانان ، طرح بردگی نیروی بیکار جوانان

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گدشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گدشت

مصاحبه کارگر کمونیست با شهلا دانشفر-حکومت اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج شود

حکومت اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج شود مصاحبه کارگر کمونیست با شهلا دانشفر

کانال جدید-گفتگو با شهلا دانشفر سازمان جهانی کار، اهداف و سیاستها

با شهلا دانشفر در برنامه گفتگو در کانال جدید سازمان جهانی کار، اهداف و سیاستها

شهلا دانشفر-نشست شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا

نشست شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت

مصاحبه “کارگر کمونیست” با شهلا دانشفر نهادها و تشکل‌های توده ای صف آرایی متحد مردم در نبردشان علیه رژیم است

نهادها و تشکل‌های توده ای صف آرایی متحد مردم در نبردشان علیه رژیم است مصاحبه “کارگر کمونیست” با شهلا دانشفر  

شهلا دانشفر-گزارشی به سازمان های کارگری در سطح جهان درمورد ۴٣ کارگری که در معدن یورت در شمال ایران جان باختند

گزارشی به سازمان های کارگری در سطح جهان درمورد ۴٣ کارگری که در معدن یورت در شمال ایران جان باختند

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت بدنبال فاجعه معدن زمستان یورتHOME