شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت اول ماه امسال

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت اول ماه امسال

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر-نا امنی محیط کار جنایت علیه کارگران است

نا امنی محیط کار جنایت علیه کارگران است شهلا دانشفر

مصاحبه-مصاحبه کارگر کمونیست با شهلا دانشفر

مصاحبه کارگر کمونیست با شهلا دانشفر کارگر کمونیست: شورای عالی کار مزد ١٣٩۶ را ٩٣٠ هزاز تومان تعین کرده است.! مزد ٩٣٠ هزار تومان به چه معنی است؟!

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

کارگران در هفته ای که گذشت شهلا دانشفر

شهلا دانشفر -کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر- کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر – کارگران در هفته ای که گذشت

کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر-مافیای اقتصادی صندوق “ذخیره فرهنگیان” و دزدی ٨٠٠٠ میلیاردی

شهلا دانشفر مافیای اقتصادی صندوق “ذخیره فرهنگیان” و دزدی ٨٠٠٠ میلیاردیHOME