شهلا دانشفر-سخنی به مناسبت  آغاز سال تحصیلی

شهلا دانشفر سخنی به مناسبت  آغاز سال تحصیلی

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

کارگران در هفته ای که گذشت شهلا دانشفر

شهلا دانشفر – کارگران در هفته ای که گذشت

کارگران در هفته ای که گذشت ٨ شهریور مارش اعتراضی کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در اراک 

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر-کارگران و قراردادهای برده وار

شهلا دانشفر کارگران و قراردادهای برده وار

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت

کانال جدید-گفتگو با شهلا دانشفر طرح کارورزی، طرح بردگی

گفتگو با شهلا دانشفر طرح کارورزی، طرح بردگی این نوشته بر مبنای گفتگوی شهلا دانشفر در کانال جدید تنظیم شده است طرح کاج (طرح کارانه اشتغال جوانان) طرح بیگاری کشیدن از نیروی جوان بیکار این جامعه است. این طرح در آذر ماه سال ٩٣ به تصویب شورای اشتغال رسید. و مدتی است که توسط دولت […]

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر-کارگران در هفته ای که گذشت

شهلا دانشفر کارگران در هفته ای که گذشتHOME