شهلا خباززاده-خلاصه ای از اخبار کارگری آذرماه ١٣٩۶

شهلا خباززاده .. خلاصه ای از اخبار کارگری آذرماه ١٣٩۶  

شهلا خباززاده-خلاصه ای از اخبار کارگری آبان ماه ١٣٩۶

  شهلا خباززاده   خلاصه ای از اخبار کارگری آبان ماه ١٣٩۶  

شهلا خباززاده-خلاصه ای از اخبار کارگری مهر ماه ١٣٩۶

شهلا خباززاده   خلاصه ای از اخبار کارگری مهر ماه ١٣٩۶

شهلا خباززاده-خلاصه ای ازاخبار کارگری شهریور ماه ٩۶

شهلا خباززاده خلاصه ای ازاخبار کارگری شهریور ماه ٩۶ ۴ شهریور  

شهلا خباززاده-تقویم اعتراضات کارگری تیر ماه ١٣٩۶

شهلا خباززاده   تقویم اعتراضات کارگری تیر ماه ١٣٩۶ اول تیر

شهلا خباززاده-نگاهی به مبارزات و خواستهای کارگران ذوب آهن اردبیل

شهلا خباززاده نگاهی به مبارزات و خواستهای کارگران ذوب آهن اردبیل

شهلا خباززاده-تقویم اعتراضات کارگری ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد  سال ١٣٩۶

  شهلا خباززاده

اخبار کارگری -بخش ایران: شهلا خباززاده بخش بین المللی: داوود رفاهی

  اخبار کارگری بخش ایران:  شهلا خباززاده بخش بین المللی: داوود رفاهی

شهلا خباززاده- گزیده ای از اخبار کارگری در هفته ای که گذشت

شهلا خباززاده گزیده ای از اخبار کارگری در هفته ای که گذشت

اخبار کارگری-اخبار کارگری بخش ایران: شهلا خباززاده بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری بخش ایران:  شهلا خباززاده بخش بین المللی: داوود رفاهیHOME