شمس الدین  امانتی-ارزیابی از رویدادهای سیاسی اخیر در ایران.

ارزیابی از رویدادهای سیاسی اخیر در ایران.

شمس الدین امانتی-قطع انگشتان ۱۰۰نفر از اهالی روستای ابراهیم‌آباد لرستان!

قطع انگشتان ۱۰۰نفر از اهالی روستای ابراهیم‌آباد لرستان! شمس الدین امانتی

شمس الدین  امانتی-سهم۱۳میلیون و نیم دانش آموز، از بودجه سال ۹۷!

سهم۱۳میلیون و نیم دانش آموز، از بودجه سال ۹۷! شمس الدین  امانتی

شمس الدین  امانتی-در پایتخت ایران تحت سلطه رژیم اسلامی۷۰۰ مدرسه، فرسوده و ناامن است!

در پایتخت ایران تحت سلطه رژیم اسلامی۷۰۰ مدرسه، فرسوده و ناامن است! شمس الدین  امانتی

شمس الدین امانتی-۲۳دانش‌آموز و ۲فرهنگی درحادثه زلزله کرمانشاه جانباختند

۲۳دانش‌آموز و ۲فرهنگی درحادثه زلزله کرمانشاه جانباختند شمس الدین امانتی

 شمس الدین امانتی-گرامی باد ۱۳ آبان، روز دانش آموز

گرامی باد ۱۳ آبان، روز دانش آموز  شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-بازگشایی مدارس و ذبح گوسفند در مدرسه دخترانه!

بازگشایی مدارس و ذبح گوسفند در مدرسه دخترانه! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-«آموزش و پرورش به یک ابرمرد و ژنرال نیازدارد»!

«آموزش و پرورش به یک ابرمرد و ژنرال نیازدارد»! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-وزیرقاچاقچی، معلم بی سرپناه، مدرسه بدون نیمکت و مضحکه انتخابات!

وزیرقاچاقچی، معلم بی سرپناه، مدرسه بدون نیمکت و مضحکه انتخابات! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-“مانمی‌توانیم به دونده‌های زن خارجی بگوییم ۴۲کیلومتربا مقنعه و لباس بدوند.”

“مانمی‌توانیم به دونده‌های زن خارجی بگوییم ۴۲کیلومتربا مقنعه و لباس بدوند.” شمس الدین امانتیHOME