شمس الدین امانتی-۲۳دانش‌آموز و ۲فرهنگی درحادثه زلزله کرمانشاه جانباختند

۲۳دانش‌آموز و ۲فرهنگی درحادثه زلزله کرمانشاه جانباختند شمس الدین امانتی

 شمس الدین امانتی-گرامی باد ۱۳ آبان، روز دانش آموز

گرامی باد ۱۳ آبان، روز دانش آموز  شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-بازگشایی مدارس و ذبح گوسفند در مدرسه دخترانه!

بازگشایی مدارس و ذبح گوسفند در مدرسه دخترانه! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-«آموزش و پرورش به یک ابرمرد و ژنرال نیازدارد»!

«آموزش و پرورش به یک ابرمرد و ژنرال نیازدارد»! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-وزیرقاچاقچی، معلم بی سرپناه، مدرسه بدون نیمکت و مضحکه انتخابات!

وزیرقاچاقچی، معلم بی سرپناه، مدرسه بدون نیمکت و مضحکه انتخابات! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-“مانمی‌توانیم به دونده‌های زن خارجی بگوییم ۴۲کیلومتربا مقنعه و لباس بدوند.”

“مانمی‌توانیم به دونده‌های زن خارجی بگوییم ۴۲کیلومتربا مقنعه و لباس بدوند.” شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-تضاد سند آموزش۲۰۳۰یونسکو با «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

تضاد سند آموزش۲۰۳۰یونسکو با «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی- درود بر رزم پایدار و همبستگی معلمان مبارز و آزادیخواه

درود بر رزم پایدار و همبستگی معلمان مبارز و آزادیخواه شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-خودزنی در مدارس دخترانه تهران رو به افزایش است!

خودزنی در مدارس دخترانه تهران رو به افزایش است! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-سقف۳۰ کلاس درس در قصر قند، بر اثر بارندگی فروریخت؟!

سقف۳۰ کلاس درس در قصر قند، بر اثر بارندگی فروریخت؟! شمس الدین امانتیHOME