شمس الدین امانتی-«آموزش و پرورش به یک ابرمرد و ژنرال نیازدارد»!

«آموزش و پرورش به یک ابرمرد و ژنرال نیازدارد»! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-وزیرقاچاقچی، معلم بی سرپناه، مدرسه بدون نیمکت و مضحکه انتخابات!

وزیرقاچاقچی، معلم بی سرپناه، مدرسه بدون نیمکت و مضحکه انتخابات! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-“مانمی‌توانیم به دونده‌های زن خارجی بگوییم ۴۲کیلومتربا مقنعه و لباس بدوند.”

“مانمی‌توانیم به دونده‌های زن خارجی بگوییم ۴۲کیلومتربا مقنعه و لباس بدوند.” شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-تضاد سند آموزش۲۰۳۰یونسکو با «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

تضاد سند آموزش۲۰۳۰یونسکو با «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی- درود بر رزم پایدار و همبستگی معلمان مبارز و آزادیخواه

درود بر رزم پایدار و همبستگی معلمان مبارز و آزادیخواه شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-خودزنی در مدارس دخترانه تهران رو به افزایش است!

خودزنی در مدارس دخترانه تهران رو به افزایش است! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-سقف۳۰ کلاس درس در قصر قند، بر اثر بارندگی فروریخت؟!

سقف۳۰ کلاس درس در قصر قند، بر اثر بارندگی فروریخت؟! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی- برگزاری مسابقات شطرنج جهانی زنان در ایران!

برگزاری مسابقات شطرنج جهانی زنان در ایران! شمس الدین  امانتی

شمس الدین امانتی – دست معلم فداکار مدرسه «کاتب»، در آتش سوخت؟

دست معلم فداکار مدرسه «کاتب»، در آتش سوخت؟ شمس الدین  امانتی

شمس الدین امانتی -برگزاری کلاس درس در غسالخانه؟!

برگزاری کلاس درس در غسالخانه؟! شمس الدین امانتیHOME