شمس الدین امانتی- درود بر رزم پایدار و همبستگی معلمان مبارز و آزادیخواه

درود بر رزم پایدار و همبستگی معلمان مبارز و آزادیخواه شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-خودزنی در مدارس دخترانه تهران رو به افزایش است!

خودزنی در مدارس دخترانه تهران رو به افزایش است! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی-سقف۳۰ کلاس درس در قصر قند، بر اثر بارندگی فروریخت؟!

سقف۳۰ کلاس درس در قصر قند، بر اثر بارندگی فروریخت؟! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی- برگزاری مسابقات شطرنج جهانی زنان در ایران!

برگزاری مسابقات شطرنج جهانی زنان در ایران! شمس الدین  امانتی

شمس الدین امانتی – دست معلم فداکار مدرسه «کاتب»، در آتش سوخت؟

دست معلم فداکار مدرسه «کاتب»، در آتش سوخت؟ شمس الدین  امانتی

شمس الدین امانتی -برگزاری کلاس درس در غسالخانه؟!

برگزاری کلاس درس در غسالخانه؟! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی -زنان و مردان کوتاه قد، از شغل معلمی محروم شدند؟!

زنان و مردان کوتاه قد، از شغل معلمی محروم شدند؟! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی -برگزاری کلاس درس در طویله،همزمان با افتتاح۲۰۰ مدرسه برکت؟!

برگزاری کلاس درس در طویله، همزمان با افتتاح۲۰۰ مدرسه برکت؟! شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی -انحصار بر آموزش و پرورش،در ایران زیر سلطه رژیم سرمایه داری اسلامی

انحصار بر آموزش و پرورش، در ایران زیر سلطه رژیم سرمایه داری اسلامی   شمس الدین امانتی

شمس الدین امانتی – «والله با برداشتن فانی مشکل آموزش و پرورش، حل نمی‌شود.» *

«والله با برداشتن فانی مشکل آموزش و پرورش، حل نمی‌شود.» * شمس الدین امانتیHOME