شبکۀ همبستگی کارگری، – گزارش شرکت در تظاهرات علیه سیاست های ضدّپناهندگی و نژادپرستانۀ دولت آلمان

گزارش شرکت در تظاهرات علیه سیاست های ضدّپناهندگی و نژادپرستانۀ دولت آلمان شبکۀ همبستگی کارگری از اکتبر ۲۰۱۳ که تظاهراتی سراسری به منظور جلوگیری از دیپورت دو دانش آموز در مدارس فرانسه انجام شد، زمان زیادی نمی گذرد؛ هم اکنون نیز گروهی از پناهجویان لامپدوسا در هامبورگ و پناهجویانی که از جنگ های خانمان سوز […]HOME