پیام شایسته قادر نژاد به مردم کردستان در رابطه با اعتراضات اخیر در ایران

پیام شایسته قادر نژاد به مردم کردستان در رابطه با اعتراضات اخیر در ایرانHOME