س. اردستانی – جنگ سوریه ، پوتین گرایی و “روشنفکر چپ”در حاشیۀ افاضات مرتضی محیط

جنگ سوریه ، پوتین گرایی و “روشنفکر چپ” در حاشیۀ افاضات مرتضی محیط نزدیک به سه ماه از ورود مستقیم نظامی روسیه به بحران سوریه می گذرد. همانگونه که انتظار می رود اقدام نظامی پوتین در سوریه از سوی نیروهای سیاسی مختلف به اهداف متفاوتی نسبت داده شده و واکنش های متنوعی را موجب گردیده […]HOME