سیوان کریمی-انتخاب را ما می کنیم!طرح تربیت پرستار، طرح بردگی و فقر

انتخاب را ما می کنیم! طرح تربیت پرستار، طرح بردگی و فقر  

سیوان کریمی-از خاتون آباد تا آق دره

از خاتون آباد تا آق دره سیوان کریمی

سیوان کریمی -ناسیونالیسم و انتخابات!آیا هنوز امیدی به چپ ماندن کومله هست!

ناسیونالیسم و انتخابات! آیا هنوز امیدی به چپ ماندن کومله هست!

سیوان کریمی-اول ماه مه، انتخابات و پرونده سازی برای فعالین کارگری

اول ماه مه، انتخابات و پرونده سازی برای فعالین کارگری   سیوان کریمی

سیوان کریمی-رژه خونخواران برای مضحکه انتخابات

رژه خونخواران برای مضحکه انتخابات سیوان کریمی

سیوان کریمی- مصادره مبارزه کارگران ممنوع!

مصادره مبارزه کارگران ممنوع!   سیوان کریمی

سیوان کریمی -در میان سطور کنفرانس آینده خاورمیانه

در میان سطور کنفرانس آینده خاورمیانه   سیوان کریمی

سیوان کریمی -“سرخوردگی” زیباکلام

“سرخوردگی” زیباکلام   سیوان کریمی

سیوان کریمی -توهمات “تشکلهای دانشجوئی” هوادار روحانی

توهمات “تشکلهای دانشجوئی” هوادار روحانی   سیوان کریمی

سیوان کریمی – وحدت طلبی با کدام هدف؟ نگاهی به پاسخ ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له به عبدالله مهتدی

وحدت طلبی با کدام  هدف؟ نگاهی به پاسخ ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له به عبدالله مهتدیHOME