سیاوش مدرسی – ۲۰ بطری خالی مشروب و سه دست پاسور!

۲۰ بطری خالی مشروب و سه دست پاسور! ” النصر به الرعب” (پیروزی با ایجاد ترس میسراست) این شعار و برنامه عمل تمام نیروهای اسلام سیاسی در جهان است!HOME