کارگر کمونیست:”اسلام میانه رو” زیر ضرب مردم در ترکیه مصاحبه با سیاوش آذری

“اسلام میانه رو” زیر ضرب مردم در ترکیه مصاحبه با سیاوش آذری کارگر کمونیست: اعتراضات مردم در ترکیه که ظاهرا بر سر خراب نکردن پارک گزی شروع شده بود، به شهرهای دیگر کشیده شده است. علت این اعتراضات چیست؟ سیاوش آذری: علت اصلی این اعتراضات نا رضایتی عمیق مردم از سیاستهای حزب اسلامگرای عدالت و […]HOME