سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه -جان رضا شهابی در خطر است! رضا شهابی فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردد!

جان رضا شهابی در خطر است! رضا شهابی فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردد!

کارگرنیشکرهفت تپه-ازهفت تپه چه خبر؟ ما کارگران سه ماه است که حقوق نگرفته ایم .

گزارش تکمیلی

پیام تسلیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به کارگران وخانواده گرامی-محمد جراحی از میان ما رفت

پیام تسلیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به کارگران وخانواده گرامی محمد جراحی از میان ما رفت

در خواست براى پایان دادن به اعتصاب ‎- سندیکای هفت تپه

در خواست براى پایان دادن به اعتصاب . سندیکای هفت تپه‎

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه-کارگران حق طلب آذرآب و هپک شهر اراک با ” گلوله ” و ” باتوم ” مورد استقبال قرار گرفتند!

کارگران حق طلب آذرآب و هپک شهر اراک با ” گلوله ” و ” باتوم ” مورد استقبال قرار گرفتند!

سندیکای کشت وصنعت نیشکر هفت تپه-آزادی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به قید کفالت

    http://www.kanoonm.com/2811 آزادی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به قید کفالت

قطعنامه مشترک چند نهاد کارگری -گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -چه کسانی امنیت جامعه را بخطر میاندازند؟! دفاع از خواست برحق جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی

چه کسانی امنیت جامعه را بخطر میاندازند؟! دفاع از خواست برحق جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهHOME