سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -چه کسانی امنیت جامعه را بخطر میاندازند؟! دفاع از خواست برحق جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی

چه کسانی امنیت جامعه را بخطر میاندازند؟! دفاع از خواست برحق جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهHOME