سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه – پیام به کارگران هفت تپه، تشکل های و فعالین جنبش کارگری

 پیام #سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، به کارگران هفت تپه، تشکل های و فعالین جنبش کارگری

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه-اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد پنجمین روز خود شد

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد پنجمین روز خود شد

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه-چرخ های کارخانه هفت تپه در جریان اعتصاب از حرکت باز ایستاد! ادامه اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه با حضور خانواده های کارگری

چرخ های کارخانه هفت تپه در جریان اعتصاب از حرکت باز ایستاد! ادامه اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه با حضور خانواده های کارگری

سندیکا کارگری نیشکر هفت تپه -تسلیت به مردم ایران به ویژه هموطنان کرد..

تسلیت به مردم ایران به ویژه هموطنان کرد.. همراه شو عزیز تنها نمان به درد

سندیکای کارگران نیشکر هفت- ازهفت تپه چه خبر؟

ازهفت تپه چه خبر؟ کارگرنیشکرهفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه-ازهفت تپه چه خبر؟

ازهفت تپه چه خبر؟ سخنی بامسئولین ومدیریت نیشکرهفت تپه

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه -جان رضا شهابی در خطر است! رضا شهابی فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردد!

جان رضا شهابی در خطر است! رضا شهابی فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردد!

کارگرنیشکرهفت تپه-ازهفت تپه چه خبر؟ ما کارگران سه ماه است که حقوق نگرفته ایم .

گزارش تکمیلی

پیام تسلیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به کارگران وخانواده گرامی-محمد جراحی از میان ما رفت

پیام تسلیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به کارگران وخانواده گرامی محمد جراحی از میان ما رفت

در خواست براى پایان دادن به اعتصاب ‎- سندیکای هفت تپه

در خواست براى پایان دادن به اعتصاب . سندیکای هفت تپه‎HOME