سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – حمایت «اینداستریال» از کارزار سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک – مذاکره ی نماینده سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با مسئول روابط بین الملل FIOM‎

مذاکره ی نماینده سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با مسئول روابط بین الملل FIOM‎ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک مذاکره ی نماینده سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با مسئول روابط بین الملل FIOM

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک -گزارش کارگر فلزکار : از دو کارخانه در گیلان

  سندیکای کارگران فلزکارمکانیک گزارش کارگر فلزکار : از دو کارخانه در گیلان پیرو سیاست گذاری کارخانجات ایران و وضع تولید ، هر کارخانه ی که از رمق نیفتاده غالبن از رانت های مستقیم یا شراکت با مافیای سرمایه داری سرپایند . معمولن تولید این گونه کارخانجات بعلت خاص بودن مورد توجه این مافیای پول […]HOME